การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551

LAMP on Desktop


ลง Desktop Hardy แล้วเกิดความคิดอยากทำเป็น Server ด้วย
เลยทำการติดตั้ง เจอปัญหาต่อไปคือ GD Library ไม่ทำงาน เฮ้อ
1.ใช้คำสัง่ sudo tasksel จากนั้นเลือก LAMP
2.ติดตั้ง GD โดยใช้คำสั่ง apt-get install php5-gd

or use terminal

sudo apt-get install apache2

As simple as that. Done. Apache 2 is now installed and ready to use. Amazing.

sudo apt-get install php5
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Same for php5. Wow.

sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
sudo apt-get install php5-mysql
sudo apt-get install phpmyadmin

You get the picture…

I just had to edit php.ini to enable the extension.

gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
extension=mysql.so

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น